Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Bootstrap

CSS định nghĩa sẵn trong bootstrap 3

Phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu những css được định nghĩa sẵn trong BS và cách sử dụng chúng.

CSS định nghĩa sẵn trong bootstrap 3

Cài đặt và sử dụng Bootstrap 3

Để sử dụng được bootstrap chúng ta cần cầu hình cài đặt đưa các file thư viện của bootstrap vào dự án web của chúng

Cài đặt và sử dụng Bootstrap 3

Giới thiệu về bootstrap (BS)

Bootstrap là gì: bootstrap là  Html, css, js được xây dựng sẵn để sử dụng trong các dự án phát triển web, các trang web đáp

Giới thiệu về bootstrap (BS)