Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Các bí danh (Alias) trong SQL Server

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Các bí danh (Alias) SQL trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Mục lục

  Với SQL, các bí danh (alias) có thể dùng thay các tên cột và các tên bảng.

  Bí danh tên Cột

  Cú pháp như sau:

  SELECT column AS column_alias FROM table

  Bí danh tên Bảng

  Cú pháp như sau:

  SELECT column FROM table AS table_alias

  Ví dụ: Dùng bí danh tên Cột

  Bảng “Persons”:

  LastName

  FirstName

  Address

  City

  Hansen

  Ola

  Timoteivn 10

  Sandnes

  Svendson

  Tove

  Borgvn 23

  Sandnes

  Pettersen

  Kari

  Storgt 20

  Stavanger

  Với SQL sau:

  SELECT LastName AS Family, FirstName AS Name FROM Persons

  Sẽ trả về kết quả sau:

  Family

  Name

  Hansen

  Ola

  Svendson

  Tove

  Pettersen

  Kari

  Ví dụ: Dùng bí danh tên Bảng

  Bảng “Persons”:

  LastName

  FirstName

  Address

  City

  Hansen

  Ola

  Timoteivn 10

  Sandnes

  Svendson

  Tove

  Borgvn 23

  Sandnes

  Pettersen

  Kari

  Storgt 20

  Stavanger

  Với SQL sau:

   

  SELECT LastName, FirstName FROM Persons AS Employees

   

  Sẽ trả về kết quả sau: Bảng Employees:

  LastName

  FirstName

  Hansen

  Ola

  Svendson

  Tove

  Pettersen

  Kari

  Bài viết khác

  Truy vấn SQL Alter Table

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Alter Table, lợi ích của nó trong

  Truy vấn SQL Alter Table

  Truy vấn SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo cơ sở dữ liệu và bảng trong sql,

  Truy vấn SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

  Truy vấn SQL Join trong SQL Server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Join trong SQL. Chúng ta hãy cùng

  Truy vấn SQL Join trong SQL Server

  Truy vấn SQL Group By và SQL Having

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về chuyên mục SQL Group By và SQL Having trong

  Truy vấn SQL Group By và SQL Having

  Một số hàm tính toán thông dụng trong SQL server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn về các hàm SQL trong sql server 2005, chúng ta

  Một số hàm tính toán thông dụng trong SQL server

  Hàm Count trong SQL server

  Hiểu về SQL cũng chính là hiểu về các hàm trong đó. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới

  Hàm Count trong SQL server

  Truy vấn SQL Delete

  Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu và biết cách xóa trong sql, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu

  Truy vấn SQL Delete

  Truy vấn SQL Update

  Bài viết giới thiệu về SQL Update trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết

  Truy vấn SQL Update

  Truy vấn SQL INSERT INTO

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về SQL INSERT INTO  trong sql server 2005. chúng

  Truy vấn SQL INSERT INTO

  Truy vấn SQL Order By

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Sql Order By trong sql server 2005. chúng ta hãy

  Truy vấn SQL Order By

  Đề thi tham khảo