Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Toán

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - môn Toán Lớp 6

40 câu Chương I: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên(Từ đầu đến hết bài ước và bội) và Chương 4: Đoạn thẳng(Từ đầu

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - môn Toán Lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 - môn Toán Lớp 6

40 câu Toàn bộ chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên, chương 2: Số nguyên và chương 4: Đoạn thẳng

Đề kiểm tra học kì 1 - môn Toán Lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 - môn Toán Lớp 6

40 câu Toàn bộ chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên, chương 2: Số nguyên và chương 4: Đoạn thẳng

Đề kiểm tra học kì 1 - môn Toán Lớp 6

Đề kiểm tra học kì 2 - môn Toán Lớp 6

32 câu Toàn bộ chương 3: Phân số và chương 5: Góc

Đề kiểm tra học kì 2 - môn Toán Lớp 6

Đề kiểm tra học kì 2 - môn Toán Lớp 6

32 câu Toàn bộ chương 3: Phân số và chương 5: Góc

Đề kiểm tra học kì 2 - môn Toán Lớp 6

Đề kiểm tra học kì 2 - môn Toán Lớp 6

32 câu Toàn bộ chương 3: Phân số và chương 5: Góc

Đề kiểm tra học kì 2 - môn Toán Lớp 6

Đề kiểm tra học kì 2 - môn Toán Lớp 6

33 câu Toàn bộ chương 3: Phân số và chương 5: Góc

Đề kiểm tra học kì 2 - môn Toán Lớp 6

Đề thi tham khảo