Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 1

 Bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các phím tắt thông dụng và các thủ thuật để sử dụng excel 2010 được tốt hơn

Mục lục

  1. Phím Tắt

  a. Truy cập Ribbon bằng bàn phím

  Mới nhìn qua giao diện Excel chúng ta có thể tưởng rằng phải sử dụng Ribbon bằng chuột không thể dùng tổ hợp <ALT+ký t đại din> vì không có các ký gạch chân như các phiên bản trước. Tuy nhiên thanh Ribbon vẫn có thể truy cập bằng bàn phím.

  - Khi muốn truy cập đến các nhóm lệnh trên thanh Ribbon như Home, Insert, … ta nhấn phím ALT một lần (không cần giữ phím ALT). Các ký tự đại diện cho các nhóm lệnh sẽ hiện lên, bạn chỉ cần nhấn phím trên bàn phím tương ứng ký tự đại diện cần truy cập. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng các phím ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ để di chuyển trong thanh Ribbon.

  phím tắt và thủ thuật excel

  - Để biết ký tự đại diện cho các nút lệnh, bạn hãy nhấn nhấn tổ hợp phím đại din ca nhóm lnh>. Ví dụ nhóm lệnh Page Layout (ký tự đại diện là P) à <ALT+P>.

  - Khi muốn thực hiện một lệnh nào đó trên thanh Ribbon thì ta di chuyển ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ đến lệnh đó và nhấn phím Enter hay dùng ý t đại din cho nút lnh>.

  - Khi muốn trở lại vùng làm việc trên bảng tính, ta nhấn phím ALT một lần hoặc nhấn phím ESC.

  b. Phím tắt

  Đôi lúc con chuột của máy tính hơi “dở chứng” và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì danh sách phím tắt dưới đây thật sự cần thiết cho bạn và cho cả những ai còn con chuột nhưng muốn thao tác nhanh hơn:

  Phím tắt

  Ý nghĩa

  Enter

  Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới

  ESC

  Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

  F4 hay Ctrl+Y

  Lặp lại thao tác vừa làm

  Alt+Enter

  Bắt đầu dòng mới trong ô

  Backspace

  Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn

  Delete

  Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn

  Ctrl+Delete

  Xoá tất cả chữ trong một dòng

  Phím mũi tên

  Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự

  Home

  Chuyển về đầu dòng

  Ctrl+D

  Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

  Ctrl+R

  Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

  Shift+Enter

  Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên

  trong vùng chọn

  Tab

  Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải

  vùng chọn

  Shift+Tab

  Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái

  vùng chọn

   

  Phím tắt

  Ý nghĩa

  =

  Bắt đầu một công thức

  F2

  Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

  Backspace

  Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh

  Ctrl+F3

  Đặt tên cho vùng chọn

  F3

  Dán một tên đã đặt trong công thức

  F9

  Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook

  đang mở

  Shift+F9

  Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

  Alt+=

  Chèn công thức AutoSum

  Ctrl+;

  Cập nhật ngày tháng

  Ctrl+Shift+:

  Nhập thời gian

  Ctrl+K

  Chèn một Hyperlink

  Ctrl+Shift+”

  Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con

  trỏ của ô hiện hành

  Ctrl+’

  Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con

  trỏ của ô hiện hành

  Ctrl+A

  Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một

  tên hàm vào công thức

  Ctrl+Shift+A

  Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi

  nhập tên hàm vào công thức

  Định dạng dữ liệu

  Phím tắt

  Ý nghĩa

  Ctrl+1

  Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

  Ctrl+Shift+~

  Định dạng số kiểu General

  Ctrl+Shift+$

  Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số

  thập phân

  Ctrl+Shift+%

  Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ

  số thập phân)

  Ctrl+Shift+^

  Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ

  số thập phân

  Ctrl+Shift+#

  Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

  Ctrl+Shift+?

  Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập

  phân

  Ctrl+Shift+&

  Thêm đường viền ngoài

  Ctrl+Shift+ -

  Bỏ đường viền

  Ctrl+B

  Bật tắt chế độ đậm, không đậm

  Ctrl+I

  Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng

  Ctrl+U

  Bật tắt chế độ gạch dưới

  Ctrl+5

  Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

  Ctrl+9

  Ẩn dòng

  Ctrl+Shift+(

  Hiển thị dòng ẩn

  2 Thủ thuật

  a. Dịch số tiền về chữ ( chuyển số thành chữ ).

  Bước 1. Mở tập tin cần chuyển >> Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở trình soạn thảo VBA của Excell

  Bước 2. Nhấp chuột phải lên VBA Project >> Insert >> Module >> và dán đoạn mã bên dưới vào cửa sổ của Module mới chèn

  Function ConvertCurrencyToVietnamese(ByVal MyNumber)
  	Dim Temp
  	Dim Dollars, Cents
  	Dim DecimalPlace, Count
  	ReDim Place(9) As String
  	Place(2) = " Nghin "
  	Place(3) = " Trieu "
  	Place(4) = " Ty "
  	Place(5) = " Ngan ty "
  	' Convert MyNumber to a string, trimming extra spaces.
  	MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  	' Find decimal place.
  	DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  	' If we find decimal place…
  	If DecimalPlace > 0 Then
  		' Convert cents
  		Temp = Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2)
  		Cents = ConvertTens(Temp)
  		' Strip off cents from remainder to convert.
  		MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  	End If
  	Count = 1
  	Do While MyNumber <> ""
  		' Convert last 3 digits of MyNumber to English dollars.
  		Temp = ConvertHundreds(Right(MyNumber, 3))
  		If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
  		If Len(MyNumber) > 3 Then
  			' Remove last 3 converted digits from MyNumber.
  			MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
  		Else
  			MyNumber = ""
  		End If
  		Count = Count + 1
  	Loop
  	' Clean up dollars.
  	Select Case Dollars
  		Case ""
  			Dollars = "khong Nghin"
  		Case "One"
  			Dollars = "Mot Nghin"
  		Case Else
  			Dollars = Dollars & " Nghin"
  	End Select
  	' Clean up cents.
  	Select Case Cents
  		Case ""
  			Cents = " va khong Dong"
  		Case "One"
  			Cents = " va mot Dong"
  		Case Else
  			Cents = " va " & Cents & " Dong"
  	End Select
  	ConvertCurrencyToVietnamese = Dollars & Cents
  End Function
  	
  Private Function ConvertHundreds(ByVal MyNumber)
  	Dim Result As String
  	' Exit if there is nothing to convert.
  	If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  	' Append leading zeros to number.
  		MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  	' Do we have a hundreds place digit to convert?
  	If Left(MyNumber, 1) <> "0" Then
  		Result = ConvertDigit(Left(MyNumber, 1)) & " Tram "
  	End If
  	' Do we have a tens place digit to convert?
  	If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
  		Result = Result & ConvertTens(Mid(MyNumber, 2))
  	Else
  		' If not, then convert the ones place digit.
  		Result = Result & ConvertDigit(Mid(MyNumber, 3))
  	End If
  	ConvertHundreds = Trim(Result)
  End Function
  
  Private Function ConvertTens(ByVal MyTens)
  	Dim Result As String
  	' Is value between 10 and 19?
  	If Val(Left(MyTens, 1)) = 1 Then
  		Select Case Val(MyTens)
  			Case 10: Result = "Muoi"
  			Case 11: Result = "Muoi mot"
  			Case 12: Result = "Muoi hai"
  			Case 13: Result = "Muoi ba"
  			Case 14: Result = "Muoi bon"
  			Case 15: Result = "Muoi lam"
  			Case 16: Result = "Moi sau"
  			Case 17: Result = "Muoi bay"
  			Case 18: Result = "Muoi tam"
  			Case 19: Result = "Muoi chin"
  			Case Else
  		End Select
  	Else
  		' .. otherwise it’s between 20 and 99.
  		Select Case Val(Left(MyTens, 1))
  			Case 2: Result = "Hai muoi "
  			Case 3: Result = "Ba muoi "
  			Case 4: Result = "Bon muoi "
  			Case 5: Result = "Nam muoi "
  			Case 6: Result = "Sau muoi "
  			Case 7: Result = "Bay muoi "
  			Case 8: Result = "Tam muoi "
  			Case 9: Result = "Chin muoi "
  			Case Else
  		End Select
  		' Convert ones place digit.
  		Result = Result & ConvertDigit(Right(MyTens, 1))
  	End If
  	ConvertTens = Result
  End Function
  
  Private Function ConvertDigit(ByVal MyDigit)
  	Select Case Val(MyDigit)
  		Case 1: ConvertDigit = "Mot"
  		Case 2: ConvertDigit = "Hai"
  		Case 3: ConvertDigit = "Ba"
  		Case 4: ConvertDigit = "Bon"
  		Case 5: ConvertDigit = "Nam"
  		Case 6: ConvertDigit = "Sau"
  		Case 7: ConvertDigit = "Bay"
  		Case 8: ConvertDigit = "Tam"
  		Case 9: ConvertDigit = "Chin"
  		Case Else: ConvertDigit = ""
  	End Select
  End Function

  Bước 3. Nhấn phím Alt + F11 một lần nữa và nhấn Ctrl + S để save lại toàn bộ tài liệu.

  Bước 4. Đến đây, bạn có thể sử dụng công thức =ConvertCurrencyToVietnamese(B3) để chuyển đổi tiền tệ từ số về chữ (với B3 là số tiền bằng chữ số)

  Ví dụ: B3 có giá trị là: 123456 thì kết quả =ConvertCurrencyToVietnamese(B3) trả về là Mot Tram Hai muoi Ba Nghin Bon Tram Nam muoi Sau Nghin va khong Dong

  b. Giấu bảng tính excel chuyên nghiệp.

  Trong công việc văn phòng, nếu bạn cần giấu một bảng tính trong tài liệu Excel mà không muốn người khác dùng lệnh Format > Sheet > Unhide để xem bảng tính, mà theo cách thông thường khi bạn dùng lệnh Format > Sheet > Hide để giấu các bảng tính (nếu không được bảo vệ bằng mật khẩu) thì chỉ cần người không chuyên thôi cũng đã có thể dùng lệnh Format > Sheet > UnHide để làm cho nó hiện ra bảng tính rồi.

  phím tắt và thủ thuật excel

  Nhưng khi bạn áp dụng thủ thuật này thì bảng tính của bạn sẽ được an toàn hơn rất nhiều và đây cũng là một "phương án" mới để các bạn đọc tham khảo và có thêm được nhiều sự lựa chon trong công việc của mình Các thực hiện như sau: Trong bảng tính cần được bảo mật, bạn hãy nhấn ALT+F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic ra. Trong cửa sổ Project - VBA Project, nhắp đúp vào VBA Project, tiếp tục nhắp đúp vào Microsoft Excel Objects để mở các bảng tính trong tài liệu sau đó rồi chọn bảng tính mà bạn muốn giấu -> rồi nhấn F4. Trong tùy chọn Visible bạn nhắp vào dấu tam giác chọn 2-xlSheetVeryHidden, cuối cùng đóng Microsoft Visual Basic này lại và xem kết quả thế nào Khi nào muốn bảng tính hiện ra trở lại, thì bạn chỉ cần thực hiện lại các thao tác trên và chọn -1-xlSheetVisible là được.

  c. Khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức

  Chiêu này giúp bạn cho phép người khác thay đổi các ô có chứa dữ liệu, nhưng cấm họ thay đổi các ô chứa công thức. Bạn cũng có thể bảo vệ các ô có chứa công thức mà không cần phải bảo vệ toàn bộ trang tính của bạn.

  Khi tạo một bảng tính, thường chúng ta sẽ phải dùng đến một số công thức, và khi chia sẻ bảng tính cho mọi người, có thể bạn muốn rằng, không ai có thể can thiệp (xóa, sửa...) những vào những ô có chứa công thức. Cách dễ nhất là cũng phổ biến nhất là Protect (bảo vệ) bảng tính. Tuy nhiên, Protect bảng tính không chỉ ngăn không cho can thiệp vào các ô chứa công thức, mà nó không cho can thiệp vào tất cả, nghĩa là không ai có thể làm gì bảng tính của bạn. Đôi khi, bạn lại không muốn như vậy, bạn chỉ muốn bảo vệ các ô chứa công thức thôi, còn những ô chứa dữ liệu thì không.

  Có ba giải pháp để thực hiện điều này: Khóa những ô chứa công thức, sử dụng chức năng Data-validation cho các ô chứa công thức, và tự động bật tắt chức năng bảo vệ.

  Khóa các ô chứa công thức

  Theo mặc định, tất cả các ô trong bảng tính đều được khóa (locked), tuy nhiên, nó chẳng có tác dụng gì trừ phi bạn áp dụng lệnh Protect bảng tính. Đây là cách dễ nhất để áp dụng lệnh Protect cho bảng tính, nhưng chỉ những ô chứa công thức thì mới bị khóa, và được bảo vệ:

  Chọn toàn bộ bảng tính, bằng cách nhấn Ctrl+A, hoặc nhấn vào cái ô vuông nằm ở giao điểm của cột A và hàng 1. Rồi nhấn nút phải chuột và chọn Format Cells, rồi trong tab Protection, bỏ đánh dấu ở tùy chọn Locked, rồi nhấn OK:

  phím tắt và thủ thuật excel

  Mở khóa (Unlock) toàn bộ bảng tính bằng cách bỏ tùy chọn Locked

  Sau đó, bạn chọn đại một ô nào đó, chọn HomeFind & SelectGo To Special; hoặc nhấn Ctrl+G hay F5 rồi nhấn vào nút Special.... Hộp thoại sau đây sẽ mở ra:

  phím tắt và thủ thuật excel

  Dùng hộp thoại Go To Special để chọn các ô có chứa công thức

  Trong hộp thoại đó, bạn nhấn vào tùy chọn Formulas, và nếu cần thiết thì chọn hoặc không chọn thêm 4 ô nhỏ ở dưới (liệt kê các loại công thức, mặc định thì cả 4 ô này đều được chọn), và nhấn OK. Sau đó, bạn mở lại hộp thoại Format Cells đã nói ở trên, nhưng lần này thì bạn đánh dấu vào tùy chọn Locked, và nếu bạn thích ẩn luôn công thức (không cho thấy) thì đánh dấu vào tùy chọn Hidden, nhấn OK.

  Việc cuối cùng là Protect bảng tính: Chọn Home trên Ribbon, nhấn vào Format trong nhóm Cells, rồi nhấn vào Protect Sheet...; hoặc chọn Review trên Ribbon, rồi nhấn vào Protect Sheet [E2003: Tools | Protection | Protect Worksheet]:

  phím tắt và thủ thuật excel

  Chọn Protect Sheet từ Home

  phím tắt và thủ thuật excel

  Chọn Protect Sheet từ Review

  Trong hộp thoại Protect Sheet, bỏ đánh dấu ở tùy chọn Select locked cells, chỉ cho phép Select unlocked cells (chọn những ô không khóa), và nhập vào một password, nếu cần thiết:

  phím tắt và thủ thuật excel

  Bỏ tùy chọn Select locked cells trong hộp thoại Protect Sheet

  Vậy là xong. Từ bây giờ, những ô chứa công thức của bạn sẽ được bảo vệ, có thể không xem thấy được nếu bạn đã chọn Hidden, bạn không lo những công thức này bị can thiệp nữa.

  Sử dụng Data-validation

  Sử dụng Data-validation, chỉ là đơn giản không cho ghi đè vào những ô có chứa công thức, nghĩa là không cho sửa công thức. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phòng ngừa cho chính bạn, nghĩa là tránh việc táy máy sửa lại cái gì đó trong những ô chứa công thức, chứ thật ra, mặc dù đã được "Validation", bạn vẫn có thể xóa công thức, hoặc dán vào những ô đó bất kỳ dữ liệu nào bạn thích... Nói chung nó không bảo vệ được gì nhiều. Nhưng cũng xin nói sơ qua về phương pháp này:

  Để thực hiện, bạn hãy chọn những ô chứa ô công thức bằng chức năng Go To Specials mà tôi đã nói ở trên. Rồi, với những ô chứa công thức đang được chọn, bạn gọi Data Validation từ menu Data trên Ribbon [E2003: Data | Validation]. Trong hộp thoại này, chọn tab Settings, chọn Custom cho khung Allow, và nhập công thức này: =" " vào khung Formula, rồi nhấn OK, như hình sau:

  phím tắt và thủ thuật excel

  Sử dụng Data Validation để bảo vệ những ô chứa công thức

  Kể từ đây, mỗi khi bạn nhập bất kỳ thứ gì vào trong những ô chứa công thức, hoặc bạn muốn sửa lại công thức, sẽ có một cảnh báo xuất hiện, ngăn không cho bạn nhập vào. Xin nhắc lại, phương pháp này không cấm việc xóa hẳn công thức, cũng như dán đè thứ gì đó vào những ô chứa công thức.

  Tự động bật tắt chức năng bảo vệ

  Phương pháp này, sẽ tự động bật chức năng bảo vệ bảng tính (Protect) mỗi khi bạn chọn một ô đã được khóa (locked), nhưng nó cũng sẽ tự động tắt chức năng bảo vệ khi bạn chọn một ô không bị khóa.

  Để bắt đầu, bạn hãy chắc chắn rằng những ô bạn muốn bảo vệ (ô chứa công thức) đã được khóa, còn những ô không cần bảo vệ thì không bị khóa, như tôi đã trình bày ở phương pháp thứ nhất. Sau đó, bạn nhấn Alt+F11, nhấn vào Sheet mà bạn muốn bảo vệ các ô đã khóa ở trong đó, rồi nhập vào trong khung soạn thảo đoạn code sau đây:

  Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  	If Target.Locked = True Then
  		Me.Protect Password:="Secret"
  	Else
  		Me.Unprotect Password:="Secret"
  	End If
  End Sub 

  Nếu không cần đến password, bạn không cần dùng đoạn Password:="Secret", hoặc nếu muốn Password là thứ gì khác, bạn sửa lại chữ Secret bằng cái bạn muốn.

  Nếu bạn lo rằng người ta có thể vào trong khung soạn thảo VBA để xem password, bạn có thể bảo vệ các code này (không cho xem) bằng cách chọn ToolsVBAProject Properties, chọn tab Properties, chọn Lock Project for Viewing, và nhập vào một password.

  Tuy nhiên, phương pháp này cũng không hoạt động hoàn hảo, mặc dù nó cũng giúp bạn được phần nào việc bảo vệ các công thức. Từ khóa Target được sử dụng trong đoạn code sẽ chỉ để tham chiếu đến ô đang "active" ngay tại thời điểm nó được chọn (xin nói thêm, cho dù bạn chọn một dãy, nhưng trong dãy đó, chỉ có một ô "active" mà thôi, là ô đang có màu khác với những ô còn lại). Vì lý do này, nếu một người nào đó chọn một dãy các ô (với ô "active" không bị khóa), thì người đó có thể xóa toàn bộ dãy ô này, bởi vì khi đó thì chức năng Unprotect đã được tự động bật

  d. Sử dụng Data-Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác

  Sử dụng Data-Validation là một cách dễ nhất để áp dụng một quy tắc nhập liệu cho một dãy dữ liệu. Theo mặc định, Excel chỉ cho phép Data-Validation sử dụng những danh sách nguồn nằm trong cùng một Sheet với dãy dữ liệu sẽ được áp dụng quy tắc này. Tuy nhiên, vẫn có cách để lách khỏi chuyện đó.

  Chiêu này sẽ giúp bạn làm cho Data-Validation có thể sử dụng những danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác. Cách thứ nhất là lợi dụng chính việc đặt tên cho một dãy của Excel, cách thứ hai là sử dụng một hàm để gọi ra danh sách đó.

  Cách 1: Sử dụng Name cho dãy nguồn

  Có lẽ cách nhanh nhất và dễ nhất để vượt qua rào cản Data-Validation của Excel là đặt tên cho dãy mà bạn sẽ dùng làm quy tắc nhập liệu. Để biết cách đặt tên cho dãy, bạn xem ở loạt bài này: Sử dụng tên cho dãy.

  Giả sử bạn đã đặt tên cho dãy sẽ dùng làm quy tắc nhập liệu là MyRange. Bạn chọn ô (hoặc dãy) trong bất kỳ Sheet nào mà bạn muốn có một danh sách xổ ra để nhập liệu, rồi trong menu Data trên Ribbon, bạn chọn Data Tools | Data Validation [E2003: Data | Validation]. Chọn List trong danh sách các Allow, và trong khung Source, bạn nhập vào =MyRange. Nhấn OK. Bởi vì bạn đã sử dụng một Name để làm List, nên bạn có thể áp dụng Data-Validation này cho bất kỳ Sheet nào.

  phím tắt và thủ thuật excel

  Cách 2: Sử dụng hàm INDIRECT

  Hàm INDIRECT() cho phép bạn tham chiếu đến ô chứa dữ liệu text đại diện cho một địa chỉ ô. Và rồi bạn có thể sử dụng ô đó như môt tham chiếu cục bộ, cho dù nó tham chiếu đến dữ liệu trong một Sheet khác. Bạn có thể sử dụng tính năng này để tham chiếu đến nơi chứa dãy mà bạn sẽ dùng làm danh sách nguồn cho quy tắc Data-Validation.

  Giả sử, dãy chứa danh sách nguồn này nằm ở Sheet1, trong dãy $A$1:$A$8. Để tạo một Dala-Validation, bạn cũng làm những bước như tôi đã nói ở cách 1, nhưng thay vì gõ tên dãy vào trong Source, thì bạn nhập vào đó công thức: =INDIRECT("Sheet1!$A$1:$A$8"). Hãy chắc chắn rằng tùy chọn In-cell drop-down đang được kích hoạt, và nhấn OK.

  phím tắt và thủ thuật excel

  Nếu tên Sheet của bạn có chứa khoảng trắng, hoặc có dấu tiếng Việt, bạn phải đặt tên Sheet trong một cặp nháy đơn ('). Ví dụ, giả sử tên Sheet chứa danh sách nguồn là Sheet 1 (chứ không phải Sheet1), thì bạn sửa công thức trên lại như sau: =INDIRECT("'Sheet 1'!$A$1:$A$8"). Chỗ khác nhau so với công thức hồi nãy là có thêm một dấu nhấy đơn (') sau dấu nháy kép ("), và một dấu nháy đơn (') nữa trước dấu chấm than (!).

  Xin mở một ngoặc đơn: Nếu như có thể được, khi gặp những tham chiếu đến tên Sheet, bạn nên tập thói quen luôn luôn bỏ nó vào trong cặp dấu nháy đơn. Điều này, tuy chẳng có tác dụng gì với những tên sheet như Sheet1, DMHH... nhưng nó sẽ giúp bạn không bao giờ gặp lỗi, khi bạn hay đặt tên Sheet có khoảng trắng, hay là có bỏ dấu tiếng Việt...

  Ưu điểm và Khuyết điểm của cả hai cách đã nêu trên

  Đặt tên cho dãy, và dùng hàm INDIRECT, đều có cái tiện lợi và cả cái bất tiện.

  Tiện lợi của việc đặt tên cho dãy, là việc bạn thay đổi tên Sheet chẳng có ảnh hưởng gì đến Data-Validation. Và đó chính là cái bất tiện của việc dùng INDIRECT, khi bạn đổi tên Sheet, tên mới sẽ không tự động cập nhật trong công thức dùng INDIRECT, cho nên nếu vẫn muốn dùng công thức này, bạn phải mở Data-Validation ra và sửa lại tên Sheet trong công thức.

  Tiện lợi của việc dùng INDIRECT, là dãy dùng làm danh sách nguồn của bạn luôn luôn nằm yên chỗ đã chọn (A1:A8 trong ví dụ trên chẳng hạn). Còn nếu bạn dùng Name, mà bạn lỡ tay xóa mất vài hàng (hoặc cột) ngay chỗ chứa Name, thì bạn phải điều chỉnh lại cho đúng... 

   

  Bài viết khác

  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 2

  Bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các phím tắt thông dụng và các thủ

  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 2

  Bài 12: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính trong excel 2010

  Bài viết giới thiệu đến các bạn phương pháp định dạng trang và cách in bảng tính trong

  Bài 12: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính trong excel 2010

  Bài 11: Đồ Thị Trong Excel

  Bài viết giới thiệu tới các bạn cách tạo và xử lý đồ thị trong excel 2010.

  Bài 11: Đồ Thị Trong Excel

  Bài 10: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 2

  Bài viết giới thiệu đến các bạn phương pháp khai thác cơ sở dữ liệu trong excel 2010 (

  Bài 10: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 2

  Bài 9: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 1

  Như các bạn đã biết Excel là phần mềm chuyên về xử lý dữ liệu là chính lên bài viết

  Bài 9: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 1

  Bài 8: Hàm xử lý văn bản và dữ liệu excel

  Bài viết giới thiệu về các hàm xử lý văn bản và dữ liệu trong excel 2010. Chúng ta hãy

  Bài 8: Hàm xử lý văn bản và dữ liệu excel

  Bài 7: Hàm toán học và lượng giác trong excel

  Bài viết giới thiệu về các hàm toán học và hàm lượng giác trong excel 2010. Chúng ta hãy

  Bài 7: Hàm toán học và lượng giác trong excel

  Bài 6: Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu, ngày tháng và Danh sách

  Bài viết giới thiệu với các bạn về danh mục các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh

  Bài 6: Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu, ngày tháng và Danh sách

  Bài 5: Các hàm trong excel 2010

  Bài viết giới thiệu về các hàm trong excel 2010 với các hàm cụ thể: hàm thống kê, hàm phân

  Bài 5: Các hàm trong excel 2010

  Bài 4: Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010

  Cũng giống như excel 2007, excel cũng có các công thức và hàm.Bài viết sau đây sẽ giới thiệu

  Bài 4: Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010

  Tự học Office Word

  Bài 7: Một số mẹo hay trên word 2010
  Bài 7: Một số mẹo hay trên word 2010
  Cũng giống như word 2007, word 2010 cũng có những mẹo vặt rất hay mà chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây.
  Bài 6: Cách sử dụng phím tắt trong Word 2010
  Bài 6: Cách sử dụng phím tắt trong Word 2010
  Tuy không khác về word 2007, nhưng chúng ta hãy điểm qua về cách sử dụng các phím tắt trong microsoft word 2010.
  Bài 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010
  Bài 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010
  Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn làm quen với các hỗ trợ xử lý trong  microsoft word 2010
  Bài 4: Thao tác với bảng biểu trong word 2010
  Bài 4: Thao tác với bảng biểu trong word 2010
  Bài viết giới thiệu về các thao tác làm quen, thực hành với bảng biểu trong word 2010
  Bài 3: Thực hiện chèn các đối tượng trong microsoft word 2010
  Bài 3: Thực hiện chèn các đối tượng trong microsoft word 2010
  Thực hiện chèn được các đối tượng về các ký tự đặc biết, cách chèn hình ảnh và hiệu chỉnh hình vẽ, hiệu
  Bài 2: Thực hiện định dạng văn bản trên word 2010
  Bài 2: Thực hiện định dạng văn bản trên word 2010
  Để tạo ra một văn bản đẹp, thẩm mỹ, tính chính xác cao, chúng ta hãy thực hiện các bước sau về định dạng văn bản
  Bài 1: Thao tác căn bản trên Word 2010
  Bài 1: Thao tác căn bản trên Word 2010
  Tuy không có nhiều thay đổi so với phiên bản word 2007 nhưng chúng ta hãy lướt qua nhưng thao tác cơ bản trên word 2010
  Microsoft Word 2010 sự khác biệt
  Microsoft Word 2010 sự khác biệt
  Có lẽ nhắc đến office thì người dung không còn xa lạ về bộ công cụ này của Microsoft nữa nhưng mỗi một phiên bản office
  Bài 15: Chèn các đối tượng đồ họa trong Office Word 2019
  Bài 15: Chèn các đối tượng đồ họa trong Office Word 2019
  Trên bản office word 2019 hỗ trợ rất nhiều các đối tượng để chèn vào văn bản, như các đối tượng Shapes từ các phiên
  Dùng công thức tính toán trong bảng Office word
  Dùng công thức tính toán trong bảng Office word
  Mặc dù Office word không phải chuyên về bảng tính như Office excel nhưng vẫn hỗ trợ chúng ta một vài hàm tính toán cơ bản
  Bài 14: Bảng biểu trong Office word 2019
  Bài 14: Bảng biểu trong Office word 2019
  Bảng biểu là một dạng không thể thiếu trong soạn thảo văn bản, chúng ta sẽ đi tìm hiểu và làm việc về bảng biểu trên
  Bài 13: Chèn ký tự đặc biệt trong Office word 2019
  Bài 13: Chèn ký tự đặc biệt trong Office word 2019
  Việc soạn thảo văn bản nhiều khi chúng ta cần phải chèn mốt số ký tự đặc biệt để văn bản của chúng ta đẹp và
  Bài 12: Tính năng tự động chuyển đổi văn bản (AutoCorrect) trong Office Word 2019
  Bài 12: Tính năng tự động chuyển đổi văn bản (AutoCorrect) trong Office Word 2019
  Đây là tính năng tự động chuyển đổi văn bản trong word (AutoCorrect Office Word 2019), nó giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh
  Bài 11: Tìm kiếm và thay thế văn bản (Find & Replace)
  Bài 11: Tìm kiếm và thay thế văn bản (Find & Replace)
  Chức năng Find & Replace giúp bạn tìm kiếm văn bản hoặc có thể tìm kiếm văn bản và thay thế nó bằng một văn bản khác
  Bài 10: Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản (Drop Cap) trong Office Word 2019
  Bài 10: Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản (Drop Cap) trong Office Word 2019
  Chức năng này của office word 2019 giúp tạo chữ cái đầu đoạn văn bản lơn có thể bằng 2 hoặc 3 dòng văn bản giống với
  Bài 9: Chia cột văn bản trong office word 2019
  Bài 9: Chia cột văn bản trong office word 2019
  Office word 2019 cũng giống phiên bản cũ có tính năng Columns để giúp người dùng dễ dàng chia văn bản của mình thành nhiều
  Bài 8: Soạn thảo công thức toán học trong office word 2019
  Bài 8: Soạn thảo công thức toán học trong office word 2019
  Trong văn bản nhiều trường hợp phải soạn thảo các công thức liên quan đến toán học như các biểu thức tính toán, hàm
  Bài 7: Thiết lập Tab trong office 2019
  Bài 7: Thiết lập Tab trong office 2019
  Để định dạng một văn bản nhiều khi chúng ta cần phải dùng Tab để văn bản được đẹp hơn cũng như chuyên nghiệp hơn
  Bài 6: Kiểu chữ (style) trong Office Word 2019
  Bài 6: Kiểu chữ (style) trong Office Word 2019
  Khi các bạn có các định dạng khác nhau và muốn sử dụng lại những định dạng đó mà không cần phải thực hiện lại
  Bài 5: Định dạng đoạn văn bản trong Office Word 2019
  Bài 5: Định dạng đoạn văn bản trong Office Word 2019
  Phần này các bạn phải chọn một đoạn (vùng) văn bản để thực hiện các chức năng, đầu tiên chúng ta tìm hiểu các chức
  Bài 4: Định dạng văn bản trên office word 2019
  Bài 4: Định dạng văn bản trên office word 2019
  Các bạn hãy nhìn hình ảnh bên trên để hiểu rõ hơn về các vị trí mới của các thanh menu, thanh công cụ … trong office word
  Bài 3: Soạn thảo văn bản trên Office Word 2019
  Bài 3: Soạn thảo văn bản trên Office Word 2019
  Vì là phần mềm soạn thảo văn bản lên chủ yếu là văn bản (Text) rất nhiều, khi đã nhập văn bản rồi các bạn sẽ tiến
  Bài 2: Tìm hiểu Office word 2019
  Bài 2: Tìm hiểu Office word 2019
  Tuy office word 2019 có thay đổi về giao diện nhưng về cơ bản nó vẫn giống với các phiên bản về trước chỉ là cách bố
  Bài 1: Giới thiệu OFFICE WORD 2019
  Bài 1: Giới thiệu OFFICE WORD 2019
  Phần mềm Microsoft office Word là một trong những phần mềm khá phổ biến hiện nay, còn được biết đến với tên khác là

  Tự học Powerpoint

  Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 1
  Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 1
  Bài viết trình bày một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài thuyết trình sao cho linh hoạt và đẹp mắt hơn bằng cách sử dụng
  Bài 5: Xây dựng nội dung bài thuyết trình trong PowerPoint
  Bài 5: Xây dựng nội dung bài thuyết trình trong PowerPoint
  Bài viết trình bày từng bước xây dựng một bài trình diễn với đầy đủ tất cả các thành phần thông dụng
  Bài 4: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 2)
  Bài 4: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 2)
  Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình
  Bài 3: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 1)
  Bài 3: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 1)
  Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình
  Bài 2: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 2)
  Bài 2: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 2)
  Bài viết giới thiệu tới các bạn về powerpoint và các ứng dụng. Chúng ta hãy cùng
  Bài 1: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 1)
  Bài 1: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 1)
  Tuy không khác cơ bản với powerpoint 2007, nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về powerpoint

  Thủ thuật máy tính

  Tập thể thao nâng cao sức khỏe