Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Truy vấn SQL Alter Table

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Alter Table, lợi ích của nó trong công việc, học tập của chúng ta.

Mục lục

  Alter Table

  Phát biểu ALTER TABLE dùng để thêm hay loại bỏ các cột trong một bảng cho trước.

  ALTER TABLE table_name  

  ADD column_name datatype

  ALTER TABLE table_name  DROP column_name

  Person:

  LastName

  FirstName

  Address

  Pettersen

  Kari

  Storgt 20

  Ví dụ

  Để thêm một cột tên "City"  vào bảng "Person":

  ALTER TABLE Person ADD City varchar(30)

   

   

   

  Kết quả:  

   

   

   

   

  LastName

  FirstName

   

  Address

   

  City

  Pettersen

  Kari

   

  Storgt 20

   

   

  Ví dụ 

  Để loại cột "Address" khỏi bả ng "Person":

   

   

   

   

  ALTER TABLE Person DROP Address

   

   

   

  Kết quả:  

   

   

   

  LastName

  FirstName

   

  City

  Pettersen

  Kari

   

   

  Bài viết khác

  Truy vấn SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo cơ sở dữ liệu và bảng trong sql,

  Truy vấn SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

  Truy vấn SQL Join trong SQL Server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Join trong SQL. Chúng ta hãy cùng

  Truy vấn SQL Join trong SQL Server

  Các bí danh (Alias) trong SQL Server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Các bí danh (Alias) SQL trong sql server 2005,

  Các bí danh (Alias) trong SQL Server

  Truy vấn SQL Group By và SQL Having

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về chuyên mục SQL Group By và SQL Having trong

  Truy vấn SQL Group By và SQL Having

  Một số hàm tính toán thông dụng trong SQL server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn về các hàm SQL trong sql server 2005, chúng ta

  Một số hàm tính toán thông dụng trong SQL server

  Hàm Count trong SQL server

  Hiểu về SQL cũng chính là hiểu về các hàm trong đó. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới

  Hàm Count trong SQL server

  Truy vấn SQL Delete

  Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu và biết cách xóa trong sql, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu

  Truy vấn SQL Delete

  Truy vấn SQL Update

  Bài viết giới thiệu về SQL Update trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết

  Truy vấn SQL Update

  Truy vấn SQL INSERT INTO

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về SQL INSERT INTO  trong sql server 2005. chúng

  Truy vấn SQL INSERT INTO

  Truy vấn SQL Order By

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Sql Order By trong sql server 2005. chúng ta hãy

  Truy vấn SQL Order By

  Đề thi tham khảo