Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Truy vấn SQL Join trong SQL Server

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Join trong SQL. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Mục lục

  Joins and các Khóa (Key) 

  Đôi khi chúng ta chọn dữ liệu từ hai bảng để tạo kết quả, Chúng ta thực hiện một kết nối (join). 

  Các bảng trong cơ sở dữ liệu có thể liên hệ với các bảng khác thông qua các khóa. Một khóa chính (primary key) là một cột với các trị duy nhất cho mỗi hàng. Mục tiêu là ràng buộc dữ liệu, tham chiếu chéo các bảng, không cần lặp lại tất cả dữ liệu trong từng bảng. 

  Trong bảng "Employees" phía dưới, cột "ID" là khóa chính, nghĩa là cột này không có hai hàng cùng ID. ID dùng phân biệt hai người nếu cả hai có cùng tên. 

  Khi bạn xem bảng ví dụ phía dưới, chú ý rằng:  

  • Cột "ID" là khóa chính của bảng "Employees"
  • Cột "ID" trong bảng "Orders" dùng để tham chiếu các tên trong bảng "Employees" không cần đưa các tên này vào bảng “Orders”

  Employees:

  ID

  Name

  01

  Hansen, Ola

  02

  Svendson, Tove

  03

  Svendson, Stephen

  04

  Pettersen, Kari

  Orders:

  ID

  Product

  01

  Printer

  03

  Table

  03

  Chair

  Tham chiếu đến hai Bảng

  Chúng ta có thể chọn dữ liệu từ hai bảng bằng cách tham chiếu đến hai bảng, như sau: Ví dụ

  Ai đã đăng ký một sản phẩm và đăng ký sản phẩm nào?

  SELECT Employees.Name, Orders.Product
  FROM Employees, Orders
  WHERE Employees.ID = Orders.ID

  Kết quả

  Name

  Product

  Hansen, Ola

  Printer

  Svendson, Stephen

  Table

  Svendson, Stephen

  Chair

  Ví dụ

  Ai đã đăng ký một máy in?

  SELECT Employees.Name

  FROM Employees, Orders

  WHERE Employees.ID = Orders.ID AND Orders.Product = 'Printer'

  Kết quả

  Name

  Hansen, Ola

  Dùng các Kết nối (Join)

  HOẶC, chúng ta có thể chọn dữ liệu từ hai bảng với từ khóa JOIN, giống như sau:

  Ví dụ INNER JOIN Cú pháp

  SELECT field1, field2, field3 FROM first_table

  INNER JOIN second_table

  ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield

  Ai đã đăng ký một sản phẩm và đăng ký sản phẩm nào?

  SELECT Employees.Name, Orders.Product
  FROM Employees
  INNER JOIN Orders
  ON Employees.ID = Orders.ID

  INNER JOIN trả về tất cả các hàng từ hai bảng khi điều kiện được so trùng. Nếu các hàng trong bảng Employees không so trùng trong bảng Orders, hàng đó sẽ không được liệt kê ra. Kết quả

  Name

  Product

  Hansen, Ola

  Printer

  Svendson, Stephen

  Table

  Svendson, Stephen

  Chair

  Ví dụ LEFT JOIN Cú pháp

  SELECT field1, field2, field3 FROM first_table

  LEFT JOIN second_table

  ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield

  Liệt kê tất cả nhân viên, và các đăng ký mua của họ nếu có.

  SELECT Employees.Name, Orders.Product
  FROM Employees
  LEFT JOIN Orders
  ON Employees.ID = Orders.ID

  LEFT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng thứ nhất (Employees), cho dù nó không được so trùng trong bảng thứ hai (Orders). Nếu các hàng trong bảng Employees không so trùng trong bảng Orders, những hàng này cũng được liệt kê.

  Kết quả

  Name

  Product

  Hansen, Ola

  Printer

  Svendson, Tove

   

  Svendson, Stephen

  Table

  Svendson, Stephen

  Chair

  Pettersen, Kari

   

  Ví dụ RIGHT JOIN

  Cú pháp

  SELECT field1, field2, field3 FROM first_table

  RIGHT JOIN second_table

  ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield

  Liệt kê tất cả nhân viên, và các đăng ký mua của họ nếu có.

  SELECT Employees.Name, Orders.Product
  FROM Employees
  RIGHT JOIN Orders
  ON Employees.ID = Orders.ID

  RIGHT JOIN trả về tất cả các hàng từ bảng thứ hai (Orders), cho dù nó không được so trùng trong bảng thứ nhất (Employees). Nếu có bất kỳ hàng nào trong bảng Orders không được so trùng trong bảng Employees, các hàng này cũng được liệt kê. Kết quả

  Name

  Product

  Hansen, Ola

  Printer

  Svendson, Stephen

  Table

  Svendson, Stephen

  Chair

  Ví dụ

  Ai đăng ký một máy in?

  SELECT Employees.Name
  FROM Employees
  INNER JOIN Orders
  ON Employees.ID = Orders.ID
  WHERE Orders.Product = 'Printer'

  Kết quả

  Name

  Hansen, Ola

  Bài viết khác

  Truy vấn SQL Alter Table

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Alter Table, lợi ích của nó trong

  Truy vấn SQL Alter Table

  Truy vấn SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo cơ sở dữ liệu và bảng trong sql,

  Truy vấn SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

  Các bí danh (Alias) trong SQL Server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Các bí danh (Alias) SQL trong sql server 2005,

  Các bí danh (Alias) trong SQL Server

  Truy vấn SQL Group By và SQL Having

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về chuyên mục SQL Group By và SQL Having trong

  Truy vấn SQL Group By và SQL Having

  Một số hàm tính toán thông dụng trong SQL server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn về các hàm SQL trong sql server 2005, chúng ta

  Một số hàm tính toán thông dụng trong SQL server

  Hàm Count trong SQL server

  Hiểu về SQL cũng chính là hiểu về các hàm trong đó. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới

  Hàm Count trong SQL server

  Truy vấn SQL Delete

  Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu và biết cách xóa trong sql, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu

  Truy vấn SQL Delete

  Truy vấn SQL Update

  Bài viết giới thiệu về SQL Update trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết

  Truy vấn SQL Update

  Truy vấn SQL INSERT INTO

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về SQL INSERT INTO  trong sql server 2005. chúng

  Truy vấn SQL INSERT INTO

  Truy vấn SQL Order By

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Sql Order By trong sql server 2005. chúng ta hãy

  Truy vấn SQL Order By

  Đề thi tham khảo