Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Truy vấn SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo cơ sở dữ liệu và bảng trong sql, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài viết.

Mục lục

  Tạo một Cơ sở dữ liệu

  Để tạo một cơ sở dữ liệu:

  CREATE DATABASE database_name

  Tạo một bảng

  Để tạo một bảng trong một cơ sở dữ liệu:

  CREATE TABLE table_name

  (

  column_name1 data_type, column_name2 data_type,

  .......

  )

  Ví dụ

  Ví dụ này minh họa các bạn tạo một bảng tên "Person", với bốn cột tên:"LastName", "FirstName", "Address", và "Age":

  CREATE TABLE Person 
  (
  LastName varchar,
  FirstName varchar,
  Address varchar,
  Age int
  )

  Ví dụ này minh họa cách bạn chỉ định kích thước tối đa của vài cột:

  CREATE TABLE Person 
  (
  LastName varchar(30),
  FirstName varchar,
  Address varchar,
  Age int(3) 
  )

  Kiểu dữ liệu được chỉ định là kiểu dữ liệu chứa trong cột. Bảng dưới chứa các kiểu dữ liệu thường gặp nhất trong SQL:

  Kiểu dữ liệu

  Mô tả

  integer(size) int(size) smallint(size) tinyint(size)

  Chỉ chứa số nguyên. Số ký tự số tối đa được chỉ định trong dấu ngoặc đơn

  decimal(size, d) numeric(size,d)

  Chứa số với phân số. Số ký tự số tối đa được chỉ định trong "size". Số ký tự số tối đa bên phải (phần phân số) được chỉ định trong "d"

  char(size)

  Chứa chuỗi có kích thước cố định (có thể chứa ký tự chữ, số, và các ký tự đặc biệt). Kích thước cố định được chỉ định trong dấu ngoặc đơn 

  varchar(size)

  Chứa một chuỗi có chiều dài thay đổi (có thể chứa ký tự chữ, số, và các ký tự đặc biệt). Kích thước tối đa được chỉ định trong dấu ngoặc đơn

  date(yyyymmdd)

  Chứa một ngày

  Tạo Chỉ mục (Index)

  Chỉ mục được tạo ra trên một bảng có sẵn để định vị thêm nhanh và hiệu quả các hàng. Có thể tạo một chỉ mục trên một hoặc nhiều cột của một bảng, với một chỉ mục cho một tên. Người dùng không nhìn thấy các chỉ mục, chúng chỉ dùng để tăng tốc độ truy vấn. 

  Chú ý: Cập nhật một bảng chứa chỉ mục cần nhiều thời gian hơn cập nhật một bảng không chứa chỉ mục, vì chỉ mục cũng cần cập nhật. Tuy nhiên, ý tưởng tốt là tạo chỉ mục chỉ trên các cột thường tìm kiếm nhất. 

  Một Chỉ mục duy nhất

  Tạo một chỉ mục duy nhất trên một bảng. một chỉ mục duy nhất nghĩa là không thể có hai hàng có cùng một trị chỉ mục.

  CREATE UNIQUE INDEX index_name ON table_name (column_name)

  "column_name" chỉ định cột bạn muốn chỉ mục.

  Một Chỉ mục đơn giản  

  Tạo một chỉ mục đơn giản trên một bảng. Khi từ khóa UNIQUE không có, các trị trùng sẽ được cho phép.

  CREATE INDEX index_name
  ON table_name (column_name)

  "column_name" chỉ định cột bạn muốn chỉ mục. Ví dụ 

  Ví dụ này tạo một chỉ mục đơn giản, có tên "PersonIndex", trên field LastName của bảng Person:

  CREATE INDEX PersonIndex ON Person (LastName)

  Nếu bạn muốn chỉ mục các trị trong một cột theo thứ tự giảm (descending), bạn có thể thêm từ  DESC sau tên cột:

  CREATE INDEX PersonIndex ON Person (LastName DESC)

  Nếu bạn muốn chỉ mục nhiều hơn một cột bạn có thể liệt kê các tên cột trong dấu ngoặc đơn, tách chúng bằng dấu phẩy:

  CREATE INDEX PersonIndex
  ON Person (LastName, FirstName)

  Xóa chỉ mục

  Bạn có thể xóa một chỉ mục có trong một bảng với phát biểu DROP.

  DROP INDEX table_name.index_name

  Xóa một cơ sở dữ liệu hoặc bảng

  Để xóa một cơ sở dữ liệu:

  DROP DATABASE database_name

  Để xóa một bảng:

  DROP TABLE table_name

  Để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng mà không xóa bảng:

  DELETE TABLE table_name
  Bài viết khác

  Truy vấn SQL Alter Table

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Alter Table, lợi ích của nó trong

  Truy vấn SQL Alter Table

  Truy vấn SQL Join trong SQL Server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Join trong SQL. Chúng ta hãy cùng

  Truy vấn SQL Join trong SQL Server

  Các bí danh (Alias) trong SQL Server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Các bí danh (Alias) SQL trong sql server 2005,

  Các bí danh (Alias) trong SQL Server

  Truy vấn SQL Group By và SQL Having

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về chuyên mục SQL Group By và SQL Having trong

  Truy vấn SQL Group By và SQL Having

  Một số hàm tính toán thông dụng trong SQL server

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn về các hàm SQL trong sql server 2005, chúng ta

  Một số hàm tính toán thông dụng trong SQL server

  Hàm Count trong SQL server

  Hiểu về SQL cũng chính là hiểu về các hàm trong đó. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới

  Hàm Count trong SQL server

  Truy vấn SQL Delete

  Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu và biết cách xóa trong sql, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu

  Truy vấn SQL Delete

  Truy vấn SQL Update

  Bài viết giới thiệu về SQL Update trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết

  Truy vấn SQL Update

  Truy vấn SQL INSERT INTO

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về SQL INSERT INTO  trong sql server 2005. chúng

  Truy vấn SQL INSERT INTO

  Truy vấn SQL Order By

  Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Sql Order By trong sql server 2005. chúng ta hãy

  Truy vấn SQL Order By

  Đề thi tham khảo